Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach
Aktualności Świetlica Działalność Regulamin Aktualności Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolności
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeriaREGULAMIN
§ 8


 1. Wychowawcy zatrudnieni w Placówce prowadzą zajęcia z grupą wychowanków, sprawują opiekę nad procesem wychowania i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach Placówki, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, a w szczególności:
  • poznają sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny występujących problemów,
  • czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych,
  • opracowują i realizują plan pracy
  • o współpracują m.in. ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • o współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu Placówki,
  • współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu Placówki,
  • organizują zajęcia z udziałem rodziców,
  • odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się zajęcia,
  • prowadzą obowiązującą dokumentację,
  • wykonują inne polecenia Kierownika Placówki.
 2. Obowiązki i prawa wychowawców określają dodatkowo ich zakresy czynności.

§ 9

Stały Zespół.

 1. W ramach struktury organizacyjnej Placówki wyodrębnia się Stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
 2. Stały Zespół dokonuje oceny w celu:
  • ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
  • analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
  • oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
  • oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce,
  • informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej
 3. W skład Zespołu wchodzą:
  • Kierownik Placówki lub osoba przez niego wyznaczona,
  • wychowawcy Placówki,
  • ponadto mogą wchodzić osoby wymienione w § 6 ust. 7
§ 10

Wolontariat.

 1. Wszelkie formy działalności Placówki mogą być uzupełniane i wspomagane przez świadczenia wolontariuszy pod nadzorem kierownika Placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcę.
 2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń wolontariusz powinien zostać poinformowany o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, znajdujących się w Placówce.
 4. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Kierownikiem Placówki.
 5. Na prośbę wolontariusza Kierownik Placówki może wydać mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń na rzecz Placówki.


§ 11


Funkcjonowanie Placówek i ich wychowankowie.
 1. Świadczenia w formie prawa korzystania z usług Placówki może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka, z urzędu na wniosek pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub innej osoby, jeżeli rodzice wyrażają na to zgodę, a także ze skierowania sądowego.
 2. O rezygnacji ze świadczeń Placówki, rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie winni poinformować Kierownika Placówki.
 3. Każde dziecko powinno przychodzić na zajęcia z zeszytami przedmiotowymi i książkami z uwagi na pomoc w nauce.
 4. Za zgodą organu prowadzącego w Placówce są organizowane:
  • zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami Placówki,
  • wycieczki i biwaki,
  • plenerowe imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe, sportowe i inne).
 5. Placówka działa od poniedziałku do piątku, a czas otwarcia dostosowany jest do potrzeb wychowanków i ich rodziców (opiekunów).
 6. Dopuszcza się zamknięcie jednej Placówki na okres miesiąca w okresie wakacji letnich. Szczegółowe informacje o dyżurach Placówek wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronach internetowych:
  • www.ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
  • www.ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
 7. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 8. Wychowanek ma prawo do:
  • ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań,
  • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,
  • zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Placówce i poza jej terenem.
 9. Wychowanek jest zobowiązany do:
  • uznawania godności i podmiotowości innych osób,
  • przestrzegania zasad kultury współżycia,
  • współpracy w procesie wychowania przez uczestnictwo w zajęciach,
  • pomagania słabszym,
  • przestrzegania regulaminu Placówki,
  • dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
  • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
  • podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i korzystania z innego rodzaju używek,
  • dbania o mienie Placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią, zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.
 10. W przypadku zniszczenia mienia Placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani oni są do ich naprawienia bądź zwrotu w naturze bądź w formie odszkodowania pieniężnego, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 11. Rodzice lub opiekunowie dziecka składają Kierownikowi Placówki pisemne oświadczenie czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do Placówki, czy też będzie przyprowadzane do Placówki i odprowadzane do domu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 12. Rodzice i opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na działalność Placówki do Kierownika Placówki lub dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
 13. Sprawy i problemy zaistniałe w grupie dyskutowane są na forum grupy i rozwiązywane w drodze demokratycznych decyzji.

§ 12

Dokumentacja Placówek.

 1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:
  • lista obecności wychowanków,
  • kartę pobytu wychowanka,
  • dzienniki zajęć,
  • protokoły posiedzeń Stałego Zespołu,
  • plany pracy,
  • dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do placówki, zgodę rodziców (opiekunów), korespondencję dotyczącą wychowanka.
 2. Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.
 3. Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje Kierownik Placówki.
 4. Ponadto w dokumentacji Placówki znajdują się:
  • ewidencja ilościowo-wartościowa pozostałych środków trwałych,
  • pozabilansowa ewidencja ilościowa pozostałych środków trwałych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej.

§ 13

Klub Młodzieżowy.


Klub Młodzieżowy funkcjonuje w wymienionych Placówkach Wsparcia Dziennego. Uczestnikami Klubu może być młodzież, która rozpoczęła naukę w 6 klasie szkoły podstawowej, aż do ukończenia 21 roku życia.

I. Zasady uczestnictwa w Klubie Młodzieżowym.
 1. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 19.00 w dniach nauki szkolnej.
 2. Każdy nowy uczestnik Klubu zobowiązany jest do okazania wychowawcy dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
 3. Wszystkie osoby należące do Klubu mogą być zawieszone w zajęciach w przypadku nagannego zachowania, nie dostosowania się do regulaminu.
 4. Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o opuszczeniu Placówki.
 5. Uczestników Klubu obowiązuje obuwie zmienne.
 6. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów, wchodzenia na zakazane strony internetowe, a także zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz korzystania z innego rodzaju używek.
 7. Podczas pobytu w Klubie uczestnicy zobowiązani są do zachowania spokoju oraz słuchania i wykonywania poleceń wychowawcy.
 8. W przypadku nagannego zachowania, wychowawca ma prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych.
 9. Użytkownicy Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i zgłoszenia wychowawcy każdego wypadku, zagrożenia lub uszkodzenia sprzętu.
II. Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia Placówki.
 1. W pomieszczeniach dydaktycznych uczestnicy Klubu mogą przebywać tylko w obecności wychowawcy.
 2. Uczestnik Klubu ma prawo do korzystania ze sprzętu, który znajduje się w Placówce za zgodą wychowawcy.
 3. Za stan sprzętów odpowiadają osoby korzystające z nich (w razie zniszczenia sprzętu odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy Klubu).
 4. O wszelkich brakach, usterkach lub uszkodzeniach sprzętu uczestnik Klubu jest zobowiązany natychmiast powiadomić wychowawcę.
 5. Zabrania się uczestnikom Klubu wprowadzania obcych osób na teren Placówki.

III. Postępowanie w sytuacji nieprzestrzegania powyższych zasad.

 1. Wobec uczestnika nie stosującego się do zasad Klubu Młodzieżowego możliwe będą następujące rodzaje kar:
  • upomnienie ustne,
  • przeprowadzenie rozmowy wychowawczo-dyscyplinującej,
  • zawieszenie w czynnym życiu Klubu,
  • skreślenie z listy uczestników Klubu.
  • Strona: 1 |2 |3

Naszą placówkę
wspiera firma:

 

|   Placówka  |   Aktualności  |   Działalność  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Logowanie  |
Projekt i wykonanie - www.studiotomcom.pl