Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach
Aktualności Świetlica Działalność Regulamin Aktualności Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolności
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeriaREGULAMIN

Załącznik
do Zarządzenia nr 12/18
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 05 marca 2018 r.


Regulamin Organizacyjny Placówek Wsparcia Dziennego
w Czerwionce-LeszczynachPOSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1


Podstawy prawne działania:
 1. Ustawa o pomocy społecznej.
 2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
 5. Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
 6. Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. Niniejszy regulamin.

§ 2

Placówki Wsparcia Dziennego znajdują się w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach i należą do pionu Działu Profilaktyki.

§ 3

 1. Działalność Placówek Wsparcia Dziennego finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miejską.
 2. Dopuszcza się możliwość finansowania działalności Placówek z innych środków dozwolonych przepisami prawa.

 3. § 4


 4. Obszarem działania Placówek Wsparcia Dziennego jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a ich aktualne siedziby znajdują się:
  • w dzielnicy Czerwionka, ul. Wolności 2A,
  • w dzielnicy Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35.
 5. Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5

W siedzibach Placówek Wsparcia Dziennego może funkcjonować Klub Młodzieżowy, którego zasady działalności określa niniejszy Regulamin.

CELE I ZADANIA.

§ 6

 1. Placówki Wparcia Dziennego w celu wsparcia rodziny prowadzone są w formie opiekuńczej i zapewniają dziecku w szczególności:
  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, oraz rozwój zainteresowań i prowadzenie zajęć tematycznych,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych dziecka i jego rodziny,
  • formowanie postaw społecznie pożądanych i pomoc w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
  • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,
  • pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku.
 2. Placówki Wsparcia Dziennego w swojej działalności współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
 3. Pobyt dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
 4. Osobą pracującą z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego może być osoba posiadająca kwalifikacje wychowawcy.
 5. Pod opieką jednego wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.
 6. W Placówkach Wsparcia Dziennego działa Stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
 7. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniu Stałego Zespołu mogą być zapraszane również osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele: Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komisariatu Policji, Służby Zdrowia, Instytucji Oświatowych oraz organizacji zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.
 8. Placówki Wsparcia Dziennego mogą korzystać z pomocy wolontariuszy przy zapewnieniu opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją powierzonych zadań.
 9. Obowiązki i prawa obsługi kadrowo-finansowej Placówki określają odpowiednio zakresy czynności ustalone dla pracowników obsługi kadrowo-finansowej.
ORGANIZACJA I TRYB PRACY.

§ 7


Kierownik.

 1. Placówką kieruje Kierownik, który jest zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  • kierowanie bieżącą działalnością Placówki,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacja standardu opieki i wychowania,
  • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
  • opracowanie planu finansowo-rzeczowego dochodów i wydatków w części dotyczącej wykonywanych zadań oraz odpowiedzialność za jego realizację i rozliczenie w ciągu roku budżetowego,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki,
  • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz konserwacja i naprawy sprzętu w Placówce,
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz pozabilansowej ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych,
  • sprawowanie nadzoru nad mieniem,
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Placówki,
  • rozpatrywanie we współpracy z danym działem skarg związanych z działalnością Placówki, badanie zasadność skarg, analizowanie źródła przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte terminowe załatwienie.
 3. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Placówce wszystkich pracowników.
 5. Kierownik jest jednocześnie wychowawcą.
 6. Obowiązki i prawa Kierownika określa dodatkowo jego zakres czynności.

Strona: 1 |2 |3

Naszą placówkę
wspiera firma:

 

|   Placówka  |   Aktualności  |   Działalność  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Logowanie  |
Projekt i wykonanie - www.studiotomcom.pl